PODELI

 

Na sastanku Žirija 62. međunarodnog beogradskog sajma knjiga održanom 26. oktobra 2017. godine, razmatrana je i ocenjivana celokupna izdavačka produkcija u kategorijama za koje se dodeljuju priznanja. Odluku o dodeli priznanja doneli su članovi žirija: prof.dr Dragan Simeunović, predsednik, prof. Slobodan Kanjevac, Dragana Kovačević, prof.dr Tiodor Rosić i Želidrag Nikčević.

Izdavač godine u 2017: Akademska knjiga, Novi Sad

Obrazloženje:

Izdavač Akademska knjiga iz Novog Sada kontinuirano objavljuje reprezentativne naslove iz oblasti književnosti, filosofije, nauke i umetnosti uglednih domaćih i stranih autora. Produkcija ovog izdavača obuhvaćena je  bibliotekama kao što su Arhipelag, Epimeleja, Naučna misao, Horizonti, Psihe, Arcus, Savremeni roman i  izabranih i sabranih dela. Osobenost ovog izdavača je da afirmiše nesporne stvaralačke vrednosti.

Izdavački poduhvat godine: “Savremena nemačka drama”, Zepter Book World, Beograd i “Sto predstava baleta i umetničke igre naših prostora”, Cicero i Orion Art, Beograd

Obrazloženje:

Antologija Savremena nemačka drama u tri toma obuhata period od kraja Drugog svetskog rata pa sve do današnjih dana. U njoj su zastupljeni neki od najznačajnijih dramskih autora koji stvaraju na nemačkom jeziku u XX i XXI veku, počev od Bertolda Brehta, Elijasa Kanetija, Hajnera Milera ili Maksa Friša preko Petera Handkea, Rajnera Vernera Fasbindera ili Tomasa Bernharda, pa sve do Elfride Jelinek i drugih autora koji trenutno stvaraju na ovom važnom eropskom policentričnom jeziku. Ova antologija savremene nemačke drame predstavlja čitaocima dramsku produkciju na nemačkom govornom području – dakle u Austriji, u Nemačkoj Demokratskoj Republici, Saveznoj Republici Nemačkoj i Švajcarskoj – od 1945 do 2006. godine. Knjige su priredile i prevele: Bojana Denić, Drinka Gijković i Jelena Kostić Tomović.

Knjiga Sto predstava baleta i umetničke igre naših prostora je prva ove vrste kod nas i pojavljuje se u vreme kada idemo u susret nastanka stogodišnjici baleta Narodnog pozorišta u Beogradu i sedamdesetoj godišnjici baleta Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Ova knjiga će premostiti ogromnu prazninu nastalu zbog nedostatka sistematskog arhiviranja štampanog, fotografskog i filmskog (video) materijala koji je nužan kritičarima i publicistima najrazličitijeg profila. Ilustrovana je sa preko 300 fotografija, vinjeta i afiša od kojih se dobar deo objavljuje prvi put.

Najbolji izdavač iz dijaspore u 2017: Akademija Nauka i Umetnosti Republike Srpske  i Književna zadruga Srpskog nacionalnog savjeta, Podgorica

Obrazloženje:

Enciklopedija Republike Srpske je veliki, značajan, zahtevan, višegodišnji projekat na kojem radi Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. To je leksikografsko delo opšteg tipa, oslobođeno predrasuda i ideologija, koje naučnom obradom datih odrednica prikazuje suštinska pitanja u vezi sa prošlošću i sadašnjošću Republike Srpske, njenom kulturom, običajima, obredima, religijom, mentalitetom. Obrada leksikografskog sadržaja zasnovana je na pouzdanim izvorima, proverenim činjenicama i u nauci prihvaćenim rezultatima istraživanja.

Goran Komar godinama izučava ćirilične natpise na prostorima Stare Hercegovine, intenzivno obilazeći nekropole, crkvišta i spomenike. Ova knjiga je rezultat napornog terenskog rada, orijentisanog na pronalaženje do sada nepoznatih ćiriličnih spomenika i proveru teksta njihovih natpisa. Autor je u ovoj knjzi detektovao bogato istorijsko nasleđe i rekonstruisao brojne dragocene identitetske poruke.

Posebno priznanje za doprinos u  oblasti nauke:  Jasenovac, Vasilije Krestić i Mira Radojević, SANU i Robust Digital Processing of Speech Signals, Springer i Akademska misao , Branko Kovačević, Milan Milosavljević, Mladen Veinović, Milan Marković

Obrazloženje:

Večita tema genocida duboko oličena osnivanjem i trajanjem logora u Jasenovcu, našla je svoj naučni izraz i objektivni komentar u istoimenom delu koautora akademika Vasilija Krestića i prof.dr. Mire Radojević. Naš najbolji poznavalac srpsko-hrvatskih odnosa i naučnik svetskog glasa Vasilije Krestić  je zajedno sa mlađom koleginicom na relativno malom prostoru prikazao najveću saremenu tragediju srpskog, jevrejskog i romskog etnosa na vrlo impresivan način. Poseban kvalitet ovoj knjizi za sva vremena daje uporedni prevod na engleski jezik, kao i reprezentativni izdavač u liku Srpske akademije nauke i umetnosti.

Knjiga Robust Digital Processing of Speech Signals predstavlja rezultat dugogodišnje saradnje između Instituta za primenjenu matematiku i elektroniku i Departmana za automatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Centralni predmet istraživanja su govorni signali u digitalnom svetu. Knjiga je podeljena u sedam poglavlja, započinjući teorijskom konsideracijom, sintezom algoritama i njihovom eksperimentalnom evaluacijom a završavajući se razvijanjem metoda u rešavanju praktičnih problema digitalnog govornog procesa. Knjiga kao takva predstavlja ozbiljan naučni prodor i rezultat je zajedničkog izdavačkog pregnuća našeg izdavača Akademska misao i uglednog nemačkog izdavača Springer Verlag.

Dečja knjiga godine: Jasminka Petrović, Sve je u redu, Kreativni centar

Obrazloženje:

Nova knjiga Jasminke Petrović “Sve je uredu” namenjena  je tinejdžerima i bavi se pitanjima odrastanja mlade generacije. Mozaička struktura obuhvata niz priča grupe mladih ljudi koje se ukrštaju gradeći mrežu povezanih sudbina. O sukobima s roditeljima, predrasudama, vršnjačkom nasilju, traganju za identitetom, osećaju usamljenosti i besmisla Jasminkini junaci govore iskrenim i snažnim tonom, koji je pun jakih emocija. Kratke jezgrovite forme, poput unutrašnjeg monologa, pesme, SMS poruke ili pisma, svedoče o bolnom lutanju današnjih tinejdžera u svetu odraslih i dodatno naglašavaju emotivni naboj koji ovi mladi ljudi nose u sebi.

Specijalno priznanje za izdavača, knjigu ili strip u 2017. godini

Specijalno priznanje za izdavača : Srpska književna zadruga

Obrazloženje:

Srpska književna zadruga osnovana je 1892. godine kao društvo koje svojim radom, a naročito izdavanjem odabranih dela iz oblasti kulture i stvaralaštva doprinosi širenju opšte prosvećenosti i kulture naroda. SKZ je prvi moderni izdavač kod Srba i ustanova kulture od izuzetnog nacionalnog značaja. Ove godine Zadruga obeležava 125 godina od osnivanja. Njena najstarija i najvažnija edicija “Kolo” do sada ima 734 naslova i predstavlja ponos književnosti – srpske i svetske, klasične i savremene. Ove godine je objavljeno 109. redovno kolo.

Specijalno priznanje za knjigu: 216 knjiga Miloša Jevtića Odgovori,  izdavač Beogradska knjiga

Obrazloženje:

Dugogodišnji urednik Radio Beograda Miloš Jevtić je već decenijama posvećen kreativnim razgovorima sa vrhunskim stvaraocima u srpskoj kulturi i nauci. Plod njegovih napora je edicija koja je  bez premca u našem izdavaštvu. U kolekciji “Odgovori” Miloša Jevtića do sada je objavljeno 216 knjiga. Jedan deo tih knjiga čine razgovori sa ličnostima srodnih zanimanja: istoričarima, istoričarima umetnosti, piscima,lekarima,  muzičkim umetnicima, etnolozima, bibliotekarima, itd., dok su drugim pojedinačno predstavljeni portreti najznačajnijih stvaralaca.  Iako je više izdavača učestvovalo u realizaciji ovog Jevtićevog ličnog, a zacelo društveno izuzetno  korisnog projekta, daleko najveći doprinos na tom planu, bar ako je reč o broju objavljenih knjiga dao je izdavač Beogradska knjiga, te ga uključujemo u dobitnika priznanja.

Edicija Monografije u 30 knjiga, Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet

Obrazloženje:

U prestižnoj ediciji Monografije, Učiteljski fakultet iz Beograda predstavio se dovršenim kompletom od 30 knjiga koji predstavlja  izdavački poduhvat u domenu univerzitetske, odnosno .naučno-stručne literature. Izborom tema, naučnom artikulacijom postavljenih problema, ova edicija je vredan doprinos prosvetno-pedagoškoj misli i stvaralaštvu. Ona je rezultat višegodišnjeg plodnog istraživačkog rada ove visokoškolske ustanove.

Edicija “Enciklopedija filozofskih nauka” Nikole Kajteza, izdavača Zavod za kulturu Vojvodine

Obrazloženje:

Komplet enciklopedija filozofskih nauka u izdanju Zavoda za kulturu Vojvodine autora Nikole Kajteza, obuhvata pet knjiga koje čine: Filozofija saznanja, Filozofija prirode, Filozofija društva, Filozofija kulture i Filozofija duha. U njima je autor izložio probleme koji su neprekidno u fokusu interesovanja filozofsko-naučnih istraživanja. kao takva, ova edicija predstalja podsticaj i inspiraciju za dalja istraživanja i produbljivanja teorijske misli u okviru filozofije.